Kommuner & Regioner

Kommuner & Regioner

GIS - et uundværligt system i det offentlige DK

Stort set alt hvad en kommune eller region beskæftiger sig med har en geografisk komponent eller relation. Borgere har en bopæl, fredet natur har en geografisk udstrækning og skolerne har et distrikt - for blot at nævne ganske få eksempler.

I det seneste årti er der sket en kolossal strukturudvikling i den kommunale sektor. Dels med amternes omdannelse til regioner og den heraf følgende overdragelse af en række opgaver til kommunerne, og dels i forbindelse med en række fælleskommunale tiltag, som har til formål at centralisere geodata- og GIS-behov i nationale løsninger, f.eks. Danmarks Arealinformation. 

Med blandt andet frikøb af grunddata, stærkt stigende datamængder (Big Data) og en stadigt stigende kompleksitet i analyse-, registrerings- og visualiseringsbehov er kravene til et professionelt GIS skærpet voldsomt siden strukturreformen.

GIS er med andre ord blevet et uundværligt virksomhedssystem i den offentlige forvaltning i Danmark.

De stadigt stigende krav til besparelser og rationalisering kalder på omkostningseffektive it-løsninger. Der kan være endog meget store summer at spare ved at forlade de dyre kommercielle platforme og overgå til open source-baserede løsninger. Vores erfaring er, at der i en typisk dansk kommune baseret på en kommerciel platform let kan findes kr. 200-500.000 i årligt besparelsespotentiale ved overgang til en platform baseret på open source-teknologier. Disse penge frigøres til udvikling og innovation, i stedet for blot at udgøre en vedvarende fast død udgift i budgettet!

"Vi har - qua vores mangeårige erfaringer med opgaveløsning for kommuner og regioner - en dyb indsigt i, hvordan et kommunalt og regionalt GIS-miljø sættes op."

Omkostningseffektivitet

En af de primære bevæggrunde for at være baseret på globalt udbredte open source-teknologier i nyeste versioner er at sikre vores kunder fuld værdi for pengene ved at gøre op med det, vi kalder for ”døde udgifter”:

 • Investering i de (meget) dyre licenser til kommercielt GIS-software elimineres. Open source-teknologierne er som udgangspunkt gratis, og de kan i alt væsentligt det samme, når vi (sammen med vores partnere) har bundet det hele sammen til en homogen platform.
 • De årlige vedligeholdelses-omkostninger til kommercielt GIS-software bortfalder. Det er vores klare opfattelse, at denne markante omkostning ofte ikke tilfører tilstrækkelig reel ny værdi til brugerne, men mere udgør en "cash cow" for producenterne.

Denne opfattelse er især baseret på de sidste 3-4 års erfaringer, hvor vi desværre har oplevet, at (dyrt) server-software ikke har udviklet sig i takt med det omgivende it-miljøs stadigt stigende ydeevne. Server-softwarens ydeevne (performance og stabilitet) bliver således ikke bedre – trods de høje årlige omkostninger – og man tvinges derfor hurtigt over i, at skulle bruge endnu flere penge på licenser, og dermed pådrage sig endnu flere årlige omkostninger!

Helt konkret betyder vores base i open source følgende for vores kunder, nuværende såvel som kommende:

 • Det bliver langt billigere at skalere, når anvendelsen breder sig, og kravene til performance, stabilitet og kapacitet øges.
 • Nogle virksomheder vil årligt kunne spare kr. 200-500.000 på udfasning af kommercielle server- og desktopprodukter til fordel for open source. Det er mange penge i sparetider!
 • De årlige serviceafgifter på applikationerne reduceres, i takt med at omkostningerne til indkøb og vedligehold af kommercielt software og udviklingsværktøjer forsvinder.
 • Eliminering af udsigten til årlige prisstigninger på kr. 75-200.000 på mobile løsninger (som der ellers var udsigt til grundet stadigt stigende bindinger til kommercielle cloud-teknologier).
 • Esri ASP-tillægget, som vi stærkt beklageligt var nødt til at påligne vores hosting-kunder pr. 1. januar 2016, forsvinder – det er for alvor en død udgift!

De ”døde udgifter” vil vi i stedet vække til live gennem innovative og værdiskabende digitaliseringsprojekter, der fremtidssikrer kundernes beslutnings- og driftsgrundlag ved at skabe endnu bedre og bredere adgang til visuel viden. Vi tror kort sagt på, at kundernes og vores penge kan bruges bedre!

Vi er stolte over at have løst opgaver for bl.a.

 • Esbjerg Kommune
 • Faxe Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Region Nordjylland
 • Slagelse Kommune
 • Tårnby Kommune
 • Varde Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Aalborg Kommune